Amorteringskrav på bolån saknar stöd i lagen

Den 1:a augusti är det tänkt att Finansinspektionens skärpta krav på amortering av nya bolån ska införas. Nu hävdar kammarrättspresident Stefan Holgersson vid kammarrätten i Jönköping att kravet är olagligt.

I mars kom nyheten att alla som tecknar nya bolån ska tvingas amortera kraftigt ner till först 70%, men på lång sikt ända ner till 50% av sin bostads marknadsvärde. Omvärdering av bostaden för att justera amorteringsbelopp ska enligt reglerna få göras var femte år.

Kravförslaget ute på remiss

Olagligt amorteringskrav på bolån
CC: 401(K) 2012,  http://www.401kcalculator.org/

Kravet på tuffare amortering har varit ute på remiss och igår den 17:e april gick remisstiden ut. En av de instanser som fått lämna synpunkter är kammarrätten i Jönköping.

Nu hävdar Stefan Holgersson, kammarrättspresident vid Jönköpings kammarrätt, att Finansinspektionen har tolkat en paragraf i grundlagen till sin egen fördel. Det gäller den så kallade sundhetsregeln. Stefan tror inte att FI kommer att kunna genomföra kravet om inte grundlagen ändras, något som generellt brukar vara en lång och utdragen process. Att man ska hinna med det före den 1:a augusti är något som Stefan Holgersson har svårt att tro.

Kritik mot det ökade amorteringskravet har sen tidigare varit stark från flera håll. Finansinspektionen kommer nu att gå igenom alla synpunkter och vi får avvakta och se utfallet av det.

Sundhetsregeln

En banks rörelse ska, även i andra avseenden än vad gäller soliditet, likviditet och riskhantering, drivas på ett sätt som är sunt. Syftet med sundhetsregeln, som finns i 6 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (BFL), är att bankerna i sin rörelse ska hålla en sådan kvalitetsnivå att förtroendet för marknaden kan upprätthållas, vilket innefattar bankernas uppträdande i förhållande till deras kunder.

Regeln är vidare avsedd att användas av bankerna när de ska avgöra vad som är tillåtet på ett visst område.

När det gäller sundhetsregeln finns ett uttryckligt bemyndigande i 16 kap. 1 § BFL att meddela föreskrifter om vilka åtgärder som ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla kraven på sundhet.

Läs mer