God kreditgivningssed

Långivare måste förhålla sig till vad som brukar kallas för God Kreditgivningssed. Det finns formulerat i 6 § Konsumentkreditlagen (2010:1846). Där står:

Näringsidkaren ska i sitt förhållande till konsumenten
iaktta god kreditgivningssed. Näringsidkaren ska därvid ta till vara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten behöver.

Där framgår att långivaren ska ”ta tillvara konsumentens intressen” och att ”ge förklaringar”. Så vad betyder det egentligen? Vi kan inte läsa något mer om detta i Konsumentkreditlagen så vi vänder oss till Konsumentverket för att hämta mer information.

Så skriver Konsumentverket om God kreditgivningssed

Det finns betydligt mer att läsa om kreditgivningssed i Konsumentverkets allmänna författning om konsumentkrediter. Vi har plockat ut och sammanfattat de 7 punkterna här.

Förklaringsskyldighet

Näringsidkaren, d v s långivaren, ska utgå från att kreditavtalet kan ha stor betydelse för låntagarens ekonomiska situation. Med det följer att kreditgivaren måste ge tillräcklig förklaring om hur avtalet är utformat. Det för att låntagaren ska kunna avgöra om lånet passar behovet eller inte.

Det nämns i sammanhanget att näringsidkaren bör avråda konsumenter om det finns omständigheter i situationen som gör att det finns överhängande risk för överskuldsättning. Det ligger också på långivarens ansvar att kolla så att konsumenten har förstått förklaringarna.

Återbetalningstidens längd

Den vara som konsumenten köper har en viss livslängd. För att följa god kreditgivningssed ska lånets längd inte överstiga livslängden på varan. Köper du till exempel en bil tappar den i värde ganska fort. Amorteringen på billånet måste vara i tillräckligt hög takt så att restvärdet på bilen inte understiger återstående skuld på billånet.

Ytterligare en faktor som ska tas hänsyn till är lånets belopp. Mindre lån ska generellt följas av kortare återbetalningstid och vice versa.

God sed vid marknadsföring av lån

Informationen som lämnas kring ett lån i marknadsföringssyfte ska vara av sån karaktär att den är tydlig och lätt att förstå. Krediten ska presenteras på ett sakligt sätt med en neutral ton.

All information som är väsentlig för konsumenten skall finnas lätt tillgänglig. Det innebär att uppgifter om ränta, avgifter och andra villkor inte får döljas. Alla långivare måste ange den effektiva årsräntan gärna tillsammans med ett räkneexempel.

Kreditgivarens återhållsamhet

Språket som brukas vid marknadsföringen ska vara återhållsamt. Med det menas att det inte får läggas fram budskap om snabba, enkla och lätta krediter. Det anses inte vara återhållsamt och måttfullt. Kommunikationen ska inte överdrivet lyfta fram lån av pengar som det bästa valet för konsumtion.

Detsamma gäller aktörer som verkar som låneförmedlare. Däremot är det upp till långivaren att säkerställa att kunden har fått all tillbörlig information om låneavtalet innan lånet signeras. Den informationen ska vara skriven på ett sätt som är lätt att förstå innebörden av.

Kreditprövning

Av 12 § i Konsumentkreditlagen framgår att långivare måste göra en kreditprövning innan en kredit kan beviljas. Detta gäller oavsett lånets storlek eller löptid. Prövningen måste grundas på tillräckliga uppgifter om ansökandes ekonomiska förutsättningar att klara betala tillbaka.

Det är dock inte skrivet exakt vilka uppgifter som bör ligga till grund. Med tillräcklig information ska kreditgivaren kunna bedöma konsumentens nuvarande och framtida betalningsförmåga. Hit anses då uppgifter om inkomster, tillgångar, utgifter och skulder vara centrala. Är det flera sökanden ska hela hushållets ekonomiska status bedömas.

En ny kreditprövning ska göras om lånet väsentligt utökas efter löptidens start. Med väsentligt menas en ökning på 10 procent eller mer.

Informera om orsak till avslag

Om en låneansökan inte beviljas är kreditgivaren skyldig att informera konsumenten om orsaken till varför. Om det beror på uppgifter de inhämtat från extern databas är konsumenten berättigad att få veta namnet och vilka uppgifter som hämtats.

Ångerrätt vid låneavtal

Enligt den 21 § i konsumentkreditlagen har låntagare rätt att avsluta kreditavtalet inom 14 dagar. Ångerrättens tidsfrist börjar dock räknas från och med tidigast den dag då dokumentation och avtalet erhölls.

Om du vill läsa mer detaljerat om God Kreditgivningssed och allmänna råd kring konsumentkrediter kan du göra det vidare hos Konsumentverket.